Menüpontok
Kosár

Adatkezelési tájékoztató

Hatályba lépés időpontja: 2018. 01.11.


1. A Szabályzat célja, hatálya

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Car-Line 2004 Kft (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. E szabályzatban foglaltak betartását magára nézve adatkezelő kötelezőnek tartja.
Szabályzat további célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Adatkezelő adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy megfeleljen a hatályos törvényi szabályozásoknak, és az érintett kört megfelelően tájékoztatása az adatkezelési rendszerről.
A szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi adatkezelésre és valamennyi alkalmazottjára.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


2. Adatvédelem alapfogalmai, értelmezései:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.


3. Az adatkezelő, szolgáltató megnevezése:

Car-Line 2004  Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
Sopron, Bánfalvi u.27
Adószám: 13234517-2-08
Közösségi adószám: HU13234517
Cégjegyzékszám:08 09 012005  Gy-M-S Cégbíróság nyilvántartásában
Képviselő: Farkas József
 kereskedelemtevékenység nyilvántartási szám: 7735
(kiadta: Sopron Megyei Jogó Város Sopron Fő tér 1)
Adatvédelmi azonosítós szám: NAIH:


4. Személyes adatok védelme

Adatkezelés elvei
Vásárló, felhasználó személyes adatait kizárólag vásárlási célból és a vásárlási kötelezettség teljesítése érdekében kezeli adatkezelő. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban minden tényről tájékoztatja adatkezelő, úgymint, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatfeldolgozásra jogosult személyéről és arról, hogy kik ismerhetik a megadott adatokat. Ismerteti adatkezelő a Vásárlót, felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és a jogorvoslati lehetőségeire.

Adatkezelés célja:
A felhasználó kizárólag megrendelésének teljesítése, kapcsolattartás ügyfelekkel, a megrendelésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, úgymint szállítás, számlázás, könyvelés illetve az igényelt hírlevél küldése miatt kezeli az adatokat.

Adatkezelés jogalapja:
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

A honlapon a megrendelés, vásárlás, személyes adatok megadása önkéntes felhasználó részéről, megfelelő tájékoztatáson alapul.
Megrendelés esetén a Felhasználó dönti el, hogy regisztrált vásárlóként használja a webshoppot vagy regisztráció nélküli vásárlóként kezdeményezi a vásárlást.
Regisztráló Felhasználónak kötelezően adatai:
felhasználónév,
saját e-mail cím,
jelszó,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,
irányítószám, ország),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország)

Regisztráció nélküli Felhasználók kötelező adatai:
saját e-mail cím,
számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település,
irányítószám, ország),
szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, ország)

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat rendelések teljesítésére, azok megerősítésére, nyomon követésére és a szállításra használja fel. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az adatkezelő köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője a felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelés időtartama
A weblap használata során a kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendeléssel kezdődik és annak teljesüléséig tart nem regisztrált felhasználók esetén. Regisztrált vásárlók esetén a személyes adatok a cég megszűnéséig vagy a Felhasználó kéréséig vannak tárolva.
A felhasználók jelen online felületen végzett tevékenységéről automatikus napló készül. A naplózott adatokból IP címre és dátumra szűrést végezhet adatkezelő statisztikai céllal hat hónapig.
Regisztrált Felhasználó bármikor kérheti adatainak törlését. Az eladó adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseket tehet fel, melyre Adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Törlés, javítás és egyéb információ kérhető: info@carpoint.hu
Felhasználótól érkező elektronikus leveleket adatkezelő legfeljebb 2 évig őrzi meg.
Egyéb itt nem sorolt adat kezelésekről, adat felvételkor tájékoztatás kérhet.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
E-mail címek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel:
– Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
– A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Harmadik személybe nem tartoznak bele az alábbi adatkezelők:

Adatkezelő az alábbi cégnek továbbít adatot adatfeldolgozásra:
– Könyvelés: Fauna Kft Kapuvár Ipartelep u.7
adat továbbítva: maga a megrendelésről készült számla (tartama: név, cím, megrendelés összege, teljesítése) – könyvelés időtartamára, max. 1 év
– Szállítás: Magyar Posta Zrt (Sopron Széchenyi tér 7-10.)
adat továbbítva: név, cím, egyes esetekben összeg (postai utánvét) – szállítás lebonyolítás idejére
– Szállítás: DPD Hungaria Kft 1158 Késmárk u.14
Adat továbbítva: név, cím, összege – szállítás lebonyolítás idejére

Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága:
Adatkezelő számítás technikai rendszerét székhelyén üzemelteti.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, továbbítását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy olyan informatikai eszközöket üzemeltessen, mellyel a kezelt adatok mindenkor rendelkezésre álljanak, hitelesek és hozzáférhetetlenek legyenek. Minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja a figyelmét ez irányú kötelezettségek teljesítésére.
Az Adatkezelő szervezeti egységeinél mindenkori adatkezelést végző alkalmazottak és valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Kérelem benyújtható: rptoolz@gmail.com e-mail címre.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, zárolását kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha:
– reklám, üzletszerzés vagy egyéb közvélemény kutatás céljára használja fel adatkezelő
– tiltakozás jogát törvény írja elő
– adatkezelő vagy adatátvevő jogának vagy jogos érvényesítéséhez használja fel, kivéve ha ezt törvény rendeli el.
A tiltakozást legkésőbb 15 napon belül adatkezelő megvizsgálja és tájékoztatást küld felhasználónak, addig is az adatkezelést adatkezelőnek kötelező felfüggeszteni. Indokolt tiltakozásnál adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz () fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Carpoint Webáruház üzemeltetője, a Car-Line 2004 Kft(9400 Sopron, Bánfalvi út 27.) továbbiakban: Szolgáltató)a Carpoint Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a Carpoint Webáruház történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.
 2. Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
 3. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.
 4. A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait  a Carpoint Webáruház történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.
 5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 6. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.
 7. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a Carpoint Webáruház szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.
 8. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
 9. A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.


Az eladó adatai             

 • Cégszerű megnevezése: Car-Line 2004 Kft.
 • Adószáma: 13234517-2-08
 • Gy-M-S megyei Cégbíróság által kibocsátott jegyzékszám: Cg.09-09-012005/10
 • Székhely címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
 • Üzletünk címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
 • E-mail cím: info@carpoint.hu a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.